Oferta szkoły podstawowej

Mając świadomość zmieniającego się rynku usług oświatowych w Krakowie popartą ponad 20-letnim doświadczeniem, przygotowaliśmy ofertę kompleksowej edukacji anglojęzyczej na poziomie podstawowym w Międzykulturowej Szkole Podstawowej „World Around”, promującej wartości międzynarodowe i wielokulturowość.

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „World Around” w Krakowie zapewnia edukację anglojęzyczną na najwyższym poziomie dzięki:

– niewielkiej liczbie uczniów w klasie (do 16 osób);

– wysokim i jasnym wymaganiom, stawianym uczniom już od  klasy pierwszej;

– starannemu doborowi programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych;

– precyzyjnym kryteriom oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

– funkcjonowaniu ocen opisowych, które informują uczniów i rodziców o aktualnym stanie wiedzy oraz sposobach doskonalenia umiejętności;

– zwiększonemu wymiarowi zajęć z języków obcych;

– regularnym spotkaniom rodziców z wychowawcami i nauczycielami;

– dodatkowym konsultacjom z wybranych zajęć edukacyjnych.

Nasz międzykulturowy program nauczania jest są spójny z programami nauczania zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) oraz poszczególnych przedmiotów (kl. IV-VI) w zakresie edukacji w szkole podstawowej.

NASZA SZKOŁA OFERUJE PONADTO:

– sale lekcyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań najmłodszych; każda sala posiada odpowiednie meble, zabawki, gry i dużą ilość pomocy dydaktycznych;
– regularne konsultacje, prowadzone przez doświadczonego psychologa;
– wspólne wyjścia na imprezy kulturalne (teatr, muzeum, galeria, kino, biblioteka, warsztaty tematyczne);
– organizację obozów narciarskich (Słowacja, Austria, Włochy);
– świetlicę szkolną.