Oferta szkoły podstawowej

Mając świadomość zmieniającego się rynku usług oświatowych w Krakowie popartą ponad 20-letnim doświadczeniem, przygotowaliśmy ofertę kompleksowej edukacji anglojęzyczej na poziomie podstawowym w Międzykulturowej Szkole Podstawowej „World Around”, promującej wartości międzynarodowe i wielokulturowość.

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „World Around” w Krakowie zapewnia edukację anglojęzyczną (kl. I-III) na najwyższym poziomie dzięki:

– niewielkiej liczbie uczniów w klasie;

– wysokim i jasnym wymaganiom, stawianym uczniom już od  klasy pierwszej;

– starannemu doborowi programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych;

– precyzyjnym kryteriom oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

– funkcjonowaniu ocen opisowych, które informują uczniów i rodziców o aktualnym stanie wiedzy oraz sposobach doskonalenia umiejętności;

– zwiększonemu wymiarowi zajęć z języków obcych;

– regularnym spotkaniom rodziców z wychowawcami i nauczycielami;

– dodatkowym konsultacjom z wybranych zajęć edukacyjnych.

Nasz międzykulturowy program nauczania jest są spójny z programami nauczania zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) oraz poszczególnych przedmiotów (kl. IV-VIII) w zakresie edukacji w szkole podstawowej.

W prowadzeniu starszych klas szkoły podstawowej (VII i VIII) staramy się wykorzystać najlepsze doświadczenia z niemal dwudziestoletniego okresu funkcjonowania Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 im. F. Chopina. Nasze Gimnazjum od początku swojego  istnienia było w czołówce szkół gimnazjalnych Krakowa. Było to możliwe dzięki pracy doświadczonego grona wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym wielu nauczycieli z tytułem doktora, znakomitych dydaktyków przedmiotowych.

Z bogatego dorobku Gimnazjum pragniemy przenieść do praktyki szkolnej w najstarszych klasach szkoły podstawowej  m.in.:

– poszanowanie podmiotowości uczniów;

–  indywidualizację nauczania;

– dbałość o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny;

– poszerzony wymiar godzin języka angielskiego gwarantujący jego efektywne uczenie;

– system tutoringu wzmacniający oddziaływanie formatywne szkoły;

– liczne kola zainteresowań (przedmiotowe, kreatywnych etc);

– intensywną współpracę międzynarodową (wymiany, wyjazdy  studyjne, sympozja i   konferencje młodzieżowe);

– współpracę z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, społecznymi oraz międzynarodowymi agendami (np. UNESCO, Pearson Edexcel)

NASZA SZKOŁA OFERUJE PONADTO:

– sale lekcyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań najmłodszych; każda sala posiada odpowiednie meble, zabawki, gry i dużą ilość pomocy dydaktycznych;
– regularne konsultacje, prowadzone przez doświadczonego psychologa;
– wspólne wyjścia na imprezy kulturalne (teatr, muzeum, galeria, kino, biblioteka, warsztaty tematyczne);
– organizację obozów narciarskich (Słowacja, Austria, Włochy);
– świetlicę szkolną.