Oferta szkoły podstawowej

Mając świadomość zmieniającego się rynku usług oświatowych w Krakowie popartą prawie 30-letnim doświadczeniem, przygotowaliśmy ofertę kompleksowej edukacji anglojęzycznej na poziomie podstawowym w MSP „Otwarty Świat”, promującej wartości międzynarodowe i wielokulturowość.

Zapewniamy edukację polsko- i anglojęzyczną na najwyższym poziomie dzięki:

– niewielkiej liczbie uczniów w klasie;

– wysokim i jasnym wymaganiom, stawianym uczniom już od  klasy pierwszej;

– starannemu doborowi programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych;

– precyzyjnym kryteriom oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

– funkcjonowaniu ocen opisowych, które informują uczniów i rodziców o aktualnym stanie wiedzy oraz sposobach doskonalenia umiejętności;

– zwiększonemu wymiarowi zajęć z języków obcych;

– regularnym spotkaniom rodziców z wychowawcami i nauczycielami;

– dodatkowym konsultacjom z wybranych zajęć edukacyjnych.

Nasz międzykulturowy program nauczania jest są spójny z programami nauczania zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) oraz poszczególnych przedmiotów (kl. IV-VIII) w zakresie edukacji w szkole podstawowej.

W prowadzeniu starszych klas szkoły podstawowej (VII i VIII) staramy się wykorzystać najlepsze doświadczenia z niemal dwudziestoletniego okresu funkcjonowania Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 im. F. Chopina, które od początku swojego  istnienia było w czołówce szkół gimnazjalnych Krakowa. Było to możliwe dzięki pracy doświadczonego grona wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym wielu nauczycieli z tytułem doktora, znakomitych dydaktyków przedmiotowych, którzy obecnie uczą w starszych klasach szkoły podstawowej. Nasi uczniowie osiągają wspaniałe wyniki, które plasują naszą szkołę w ścisłej czołówce wielu rankingów edukacyjnych; według portalu WaszaEdukacja.pl „Otwarty Świat” zajmuje obecnie 7 miejsce w Krakowie, a 57 w Polsce spośród ponad 9000 szkół. Natomiast biorąc pod uwagę egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w maju 2022 r. nasi uczniowie zajęli drugie miejsce w Krakowie.

Na praktykę szkolną składają się m.in.:

– poszanowanie podmiotowości uczniów;

–  indywidualizacja nauczania;

– dbałość o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny;

– efektywne uczenie w jęz. angielskim w ramach programu międzynarodowego, który obejmuje trzy przedmioty: English, Science i Maths;

– liczne koła zainteresowań;

– intensywna współpraca międzynarodowa (wymiany, wyjazdy  studyjne, sympozja i   konferencje młodzieżowe);

– współpraca z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, społecznymi oraz międzynarodowymi agendami (np. UNESCO, Pearson Edexcel)

NASZA SZKOŁA OFERUJE PONADTO:

– sale lekcyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań najmłodszych; każda sala posiada odpowiednie meble, zabawki, gry i dużą ilość pomocy dydaktycznych;

– regularne konsultacje, prowadzone przez doświadczonego psychologa;

– wspólne wyjścia na imprezy kulturalne (teatr, muzeum, galeria, kino, biblioteka, warsztaty tematyczne);

– organizację obozów narciarskich;

– świetlicę szkolną.