Witamy w Międzykulturowej Szkole Podstawowej „Otwarty Świat” im. F. Chopina!

MSP „Otwarty Świat” (ang. World Around Intercultural Primary School) powstała w 2016 roku jako część Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia, dużej instytucji edukacyjnej, która działa na krakowskim rynku oświatowym od niemal trzydziestu lat, pod dyrekcją Jerzego Waligóry – doktora hab. nauk humanistycznych, historyka literatury polskiej.

Gdy nasze liceum (VIII PALO) przystąpiło do programu Matury Międzynarodowej IB DP jako IB World School no. 6265 naturalnym stało się dążenie, aby w ramach naszej instytucji powstała placówka oferująca międzynarodowy program edukacyjny w języku angielskim również na wcześniejszym etapie szkolnym. Dlatego też od początku przyświeca nam wizja oparta o najwyższe międzynarodowe standardy oświatowe, które wdrożyliśmy wybierając programy i-Primary Curriculum (kl. I-VI) i i-Lower-Secondary Curriculum (kl. VI-VIII) opracowane przez Pearson Edexcel.

Nasza misja

Naszym celem jest kształcenie dzieci i młodzieży w taki sposób, aby po opuszczeniu progów naszych szkół nie tylko wynieśli znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika, ale również pozostali otwarci na inne narody, troszczyli się o wspólne dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz byli świadomi zagrożeń dla środowiska naturalnego. W przyszłości nasi absolwenci zadbają o to, aby świat stał się lepszym miejscem do życia dla wszystkich ludzi, w którym różnice łączą, a nie dzielą.

Uczniowie szkół międzykulturowych World Around są zainteresowani światem, który ich otacza. W szkołach pielęgnujemy naturalną ciekawość poznawczą młodego człowieka, pozwalając mu na samodzielne poszukiwania, projekty badawcze i próby wyciągania wniosków. W przeciwieństwie do wielu innych szkół dbamy o to, aby nauka kojarzyła się przede wszystkim z niezależnością, pasją zdobywania wiedzy oraz współpracą z innymi dla osiągnięcia określonego celu, którym jest połączenie wiedzy merytorycznej z umiejętnością logicznego i analitycznego myślenia. Dlatego też kładziemy ogromny nacisk na interdyscyplinarność nauczania i wykorzystanie wiedzy w praktyce angażując się w kwestie o znaczeniu lokalnym, jak i globalnym.

W World Around traktujemy każdego ucznia jak niezależną jednostkę, która ma prawo do własnych poszukiwań i przemyśleń, a więc i wypracowania idiosynkratycznego sposobu nauki, kształcąc tym samym umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia oraz podkreślając konieczność podejmowania decyzji w oparciu o logiczne i etyczne rozumowanie, które wiąże się również ze świadomością przyjęcia odpowiedzialności za własne działania i ich konsekwencje. Naszych uczniów cechuje uczciwość i integralność etyczna oraz wysokie poszanowanie sprawiedliwości, a także szacunek dla godności i praw innych ludzi, niezależnie od kultury czy kraju, z których się wywodzą.

Uczniowie World Around potrafią wypowiadać się w sposób kreatywny i pewny siebie przynajmniej  w dwóch językach (jednym z nich jest język angielski). Skuteczna współpraca i komunikacja między nauczycielem i uczniem, a także między samymi uczniami, bazuje na uważnym słuchaniu i otwartości na inny punkt widzenia jednostki i grupy społecznej. Dlatego też kładziemy nacisk na pełną świadomość rodzimej kultury ucznia, nie zapominając o wątkach patriotycznych i historycznych, podkreślając jednocześnie konieczność poszanowania tradycji i wartości innych narodów, umieszczając je w szerszej perspektywie globalnego dziedzictwa ludzkości. Staramy się zadbać o wszechstronne wykorzystanie osobistych doświadczeń i przemyśleń uczniów, analizując i poddając ocenie szerokie spektrum punktów widzenia. Nasi uczniowie wyróżniają się głęboko rozwiniętą umiejętnością okazywania empatii, współczucia i szacunku dla drugiego człowieka. Wiedzą, że to właśnie dzięki ich działaniom świat wokół nich zmieni się na lepsze, nie tylko z punktu widzenia poszczególnych jednostek, ale i większych społeczności.

W World Around do nowych, często trudnych zagadnień uczniowie podchodzą z dużą determinacją potrzebną do efektywnego rozwiązania problemów. Nie boją się nowych wyzwań i chętnie podejmują ryzyko, nie bojąc się popełnić błędu; wiedzą, że jedyną drogą ku prawdziwej wiedzy jest właśnie ich popełnianie i wyciąganie wniosków z własnych drobnych potknięć, a także pozytywne przekuwanie ich na kolejne kroki w dążeniu do kompleksowego wykształcenia na miarę XXI wieku. Dlatego nasi uczniowie chętnie i skutecznie ze sobą współpracują, wykazując się przy tym ciekawością poznawczą i zastosowaniem innowacyjnych strategii kognitywnych. Do każdej zmiany i nowego wyzwania podchodzą z elastycznością w myśleniu oraz pomysłowością i zaradnością w działaniu.

Ponadto w World Around zdajemy sobie sprawę z konieczności zrównoważonego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Tę zasadę rozwijamy i pielęgnujemy wśród naszych uczniów, którzy wiedzą, że dobre samopoczucie i powodzenie w życiu zarówno ich samych, jak i ludzi wokół nich, zależy od prawidłowego zbalansowania tych trzech aspektów. Mają świadomość współzależności od innych ludzi i świata, w którym żyją. Pracują nad własnymi słabościami i wykorzystują mocne strony, aby wspomóc zarówno sam proces edukacyjny, jak i rozwój osobisty.

Wszystkie te aspekty wzięliśmy pod uwagę tworząc nasz międzykulturowy system edukacyjny, opierający się o zasady opracowane w ciągu ostatnich dziesięcioleci przez Pearson Edexcel. W World Around jesteśmy przekonani, że właśnie te cechy, podobnie jak inne z nimi związane, pomagają jednostkom i całym społecznościom stać się odpowiedzialnymi członkami lokalnej, narodowej i światowej wspólnoty.