System oceny w szkole podstawowej

Celem oceniania w Międzykulturowej Szkole Podstawowej „World Around” jest przede wszystkim zachęcenie do dalszej pracy i nauki oraz dostarczenie uczniowi i rodzicom informacji zwrotnej o postępach w edukacji.

Celem oceniania w Międzykulturowej Szkole Podstawowej „World Around” jest przede wszystkim zachęcenie do dalszej pracy i nauki oraz dostarczenie uczniowi i rodzicom informacji zwrotnej o postępach w edukacji.

W pierwszych trzech latach stosujemy ocenianie opisowe, a w kolejnych trzech uzupełniamy je również systemem ocen liczbowych. Naszym założeniem jest, aby poprzez spójną informację zwrotną na temat postępów ucznia w nauce określić precyzyjnie poziom wiedzy oraz ustalić, co uczeń rozumie i potrafi w zakresie objętym podstawą programową, którą realizujemy w następujących obszarach pojęciowych:

– Kim jesteśmy?

– Kim jesteśmy w miejscu i czasie?

– W jaki sposób wyrażamy siebie?

– Jak działa świat?

– W jaki sposób organizujemy się w świecie?

– Jak wpływamy na naszą planetę?

We wszystkich naszych szkołach uczenie się traktujemy jako nieustanny proces, w którym nauczyciele odpowiadają na indywidualne potrzeby swoich uczniów i używają oceniania jako punktu wyjścia  koniecznego do zaplanowania kolejnych kroków ku zdobyciu wiedzy i umiejętności przez swoich podopiecznych.

Bazujemy na założeniu, że dobrze przygotowany proces dydaktyczny dostarcza pełnych informacji na temat wiedzy uczniów, nabytych umiejętności i zrozumienia pojęć, umożliwiając tym samym dokonanie tzw. oceny sumującej w określonym obszarze wiedzy (stopnie) oraz oceny kształtującej, która służy formowaniu u dziecka świadomości własnych mocnych stron, umiejętności określania obszarów, które wymagają większej pracy oraz sposobów samodzielnej poprawy swoich osiągnięć.

Nauczyciele stosują szereg strategii i technik, aby zebrać informacje niezbędne, żeby system oceniania dział skutecznie i motywująco. Ocenie poddaje się zatem takie obszary, jak:

– rozumienie pojęć i procesów;

– zdobywanie wiedzy merytorycznej;

– opanowanie umiejętności;

– rozwijanie pozytywnego nastawienia do procesu uczenia się;

– umiejętność podjęcia odpowiedzialnego działania.

Szczegółowe kryteria oceniania znajdą Państwo tutaj.