System oceniania w gimnazjum

Celem oceniania w Międzykulturowym Gimnazjum „World Around” w Krakowie jest dostarczenie uczniowi i rodzicom informacji zwrotnej o postępach w edukacji, a także zachęcenie do dalszej pracy i nauki.

Nauczyciele prowadzą ocenianie ustawiczne (ciągłe) zgodnie z określonymi kryteriami, które odzwierciedlają cele nauczania ustalone dla każdej z ośmiu grup przedmiotowych. (język i literatura; nauka języka angielskiego; człowiek i społeczeństwa; nauki ścisłe; matematyka;  sztuka; kultura fizyczna i edukacja zdrowotna). Systematyczne ocenianie i dostarczanie informacji zwrotnej uczniom i rodzicom odgrywają znaczącą rolę w zrozumieniu przez nich celów i kryteriów nauczania oraz przygotowaniu uczniów do egzaminów końcowych.

Nauczyciele odpowiadają za stworzenie i wdrożenie zróżnicowanych i adekwatnych narzędzi oceniania, które pozwolą uczniom na zademonstrowanie swoich postępów w nauce. Do takich narzędzi ewaluacyjnych zalicza się:

– testy i egzaminy;

– otwarte zadania polegające na rozwiązaniu postawionego problemu;

– badania naukowe;

– zorganizowane debaty;

– praktyczne eksperymenty;

– analizę i refleksję.

Stopień opanowania materiału oraz postępy w nauce są monitorowane i rejestrowane na bieżąco, a uczeń otrzymuje szczegółowe informacje zwrotne na temat własnych osiągnięć.

Bazujemy na założeniu, że dobrze przygotowany proces dydaktyczny dostarcza pełnych informacji na temat wiedzy uczniów, nabytych umiejętności i zrozumienia pojęć, umożliwiając tym samym dokonanie tzw. oceny sumującej w określonym obszarze wiedzy (stopnie) oraz oceny kształtującej, która służy formowaniu u ucznia świadomości własnych mocnych stron, umiejętności określania obszarów, które wymagają większej pracy oraz sposobów samodzielnej poprawy swoich osiągnięć.