Indywidualne lekcje gry na instrumencie oraz lekcje śpiewu prowadzone przez szkołę Bravissimo.

Individual singing and instrument lessons organized by Bravissimo.

KONTAKT / CONTACT:
tel.: 600 054 507
szkolabravissimo@gmail.com

Zapraszamy Państwa do Szkoły Artystycznej Bravissimo. Naszą kadrę stanowią wysoko
wykwalifikowani pedagodzy – artyści, a program nauczania wzbogacony jest o autorskie koncepcje.
Zajęcia oparte są na partnerskiej relacji mistrz – uczeń i prowadzone w myśl zasady Konfucjusza aby
nauczać przez zabawę…
Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów…
– P i t a g o r a s
F O R T E P I A N, S K R Z Y P C E,
G I T A R A, U K U L E L E I I N N E
Nauka gry na instrumencie odbywa się w przyjacielskiej
atmosferze, sprzyjającej rozbudzaniu zainteresowania
przedmiotem. Uczeń rozwinie różne umiejętności: technikę gry,
czytanie nut, koncentrację, spostrzegawczość oraz pamięć muzyczną
i ogólną. Podczas zajęć zachęcamy uczniów do spontanicznej twórczości
i improwizacji, tak aby mogli wyrażać swoją naturalną potrzebę
ekspresji. Zajęcia dla dzieci (od 3-go roku życia), młodzieży i dorosłych.
Ś P I E W R O Z R Y W K O W Y
Profesjonalne zajęcia wokalne prowadzone są na różnych
poziomach zaawansowania. Lekcje wzbogacone są o ćwiczenia
z emisji głosu, kształcenie słuchu, improwizację i relaksację.
Trener wokalny przygotowuje repertuar solowy dopasowany do
indywidualnych predyspozycji każdego ucznia. Motywujemy naszych
uczniów do podejmowania wyzwań, rozwijania kreatywnych pomysłów,
tworzenia własnego repertuaru, a przede wszystkim utwierdzamy ich
wiarę we własne możliwości. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
K O N C E R T Y U C Z N I Ó W S Z K O Ł Y B r a v i s s i m o
Dla naszych uczniów organizujemy uroczyste koncerty w Dworze
Czeczów. Uczniowie zdobywają doświadczenie sceniczne występując
solo lub w duecie z pedagogiem. Na koncertach panuje miła
i przyjazna atmosfera by wykonawcy wraz z rodziną i przyjaciółmi mogli
czerpać radość ze wspólnego muzykowania.
O F E R T A
Czesne miesięczne:
4 lekcje x 30 min – 260 zł
4 lekcje x 45 min – 300 zł
Zapisy na rok szkolny 2023/2024 odbędą się drogą elektroniczną: szkolabravissimo@gmail.com, w dniach
4-10.09.2023 r. Należy przesłać: imię i nazwisko ucznia, klasę, wybrany instrument, tygodniowy plan zajęć,
adres e-mail, tel. kontaktowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
K O N T A K T
adres e-mail : szkolabravissimo@gmail.com
telefon: 6 0 0 0 5 4 5 0 7